alle Synonyme zu "regenerativ"

Synonyme zu regenerativ

3 Synonyme gefunden

- Höchste Synonymie
- Mitlere Synonymie
- Mindeste Synonymie

100%
№ 1
regenerativ
№ 2
rekonstruktiven
№ 3
Regeneration