alle Synonyme zu "Vegetation"

Synonyme zu Vegetation

6 Synonyme gefunden

- Höchste Synonymie
- Mitlere Synonymie
- Mindeste Synonymie

100%
№ 1
Vegetation
№ 2
Grün
№ 3
Laub
№ 4
Kraut
№ 5
Vegetal
№ 6
Vegetativ